Wilkasy, 15.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
N Fun Yachting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Żurawia 7
11-500 Wilkasy
REGON: 365016857, NIP: 8451987254

Tytuł projektu:
Promocja i wzrost rozpoznawalności marki N FUN YACHTING na rynkach zagranicznych.

Nr projektu:
POIR.03.03.03-28-0016/17-00

Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego (Zasada konkurencyjności)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Usługa doradcza związana z przygotowaniem wnioskodawcy do wejścia na rynek norweski, który uznany został za rynek perspektywiczny.
Szczegółowy zakres obowiązków:
Usługa doradcza związana z przygotowaniem wnioskodawcy do wejścia na rynek norweski, który uznany został za rynek perspektywiczny. Dzięki temu będzie mogła odpowiednio przygotować się do profesjonalnego wystawienia na targach Sjøen for alle – Norwegian International Boat Show w formie wystawcy. Pozwoli ona wnioskodawcy przygotować się merytorycznie do ekspansji na ten rynek. Usługodawca powinien charakteryzować się znajomością rynku perspektywicznego i będzie mógł przekazać wiedzę o specyfice rynku norweskiego, branży jachtowej.
79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej.
Miejsce wykonania usługi: Wilkasy

III. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do 30.03.2018 r.

IV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna, tzn. gdy jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) Oferent nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
e) oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
e) bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

V. ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny,
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego,
c) przedstawi nieprawdziwe informacje,
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonymi w zapytaniu wytycznymi).
W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.

VI. RAŻĄCO NISKA CENA
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY (wspólne dla każdej części)
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria: cena – waga 100 %.
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:
1. Cena – waga 100% (maksymalnie 100 punktów).
Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.
Ocena spełniania kryterium „cena” dokonana według następującego wzoru:
C = (Cmin : Cof x 100)
gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie za całość zlecenia, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, Cof – cena badanej oferty.
Na podstawie przyznanych punktów Zamawiający utworzy listę rankingową Wykonawców. Każdemu wskazanemu w ofercie Wykonawcy zostanie przypisana liczba punktów w ramach kryterium ceny. Z listy rankingowej zostaną wyłonieni Wykonawcy, którzy otrzymają największą łączną liczbę punktów.
Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane będą wezwani do podpisania umowy
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY
1. Oferty należy składać do dnia 31.12.2017r., do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
2. Miejsce składania ofert:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marek@nfunyacht.com
– za pośrednictwem poczty, kurierem na adres firmy lub osobiście:
N Fun Yachting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Żurawia 7
11-500 Wilkasy
(z dopiskiem na kopercie: „Usługa doradcza i szkoleniowa – rynek norweski”)
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
4. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.
6. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana i parafowana przez Wykonawcę.
7. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
8. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.

IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców wg punktacji z listy rankingowej.
4. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez Wykonawców.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie danego Wykonawcę.
7. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W sprawach roboczych związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego – Marek Stańczyk, marek@nfunyacht.com